PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

David Šedivý, IČO: 87378124 se sídlem Husníkova 2087/24, Praha 5, 158 00  (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • adresu/sídlo

 

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 2. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

 3. Zpracování osobních údajů bude provádět Správce sám. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.

 4. Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce, jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

 5. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. V tomto případě taktéž není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce vyřídit předmětnou reklamaci.

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel sedivyphotos.com, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:          - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách- - základní funkčnosti webových stránek.  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu- oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posu-zovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.    Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:                                                                                           -vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce                                  -                                                                                                          - požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává                                                                                                                                                    - vyžádat si u Správce aktualizaci těchto údajů, nebo je opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování              - požadovat výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce  - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy    - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů              - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s       -Nařízením                                                                                                                                                              podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.